Livermore, Ca

I can do this!

kuotguytdryudrytesyt iutrytreytserytse
       
iugtiutyrdytdr       
       iytdytrdsytestr